Regulamin hotelu carmen 

  1. Hotel Carmen zobowiązuje się otoczyć każdego powierzonego ptaka najlepszą możliwą opieką ,dbać o jego zdrowie ,bezpieczeństwo i dobry nastrój.
  2. Przed pozostawieniem ptaka w hotelu właściciel udziela pracownikowi Hotelu Carmen prawdziwych informacji , dotyczących pozostawionego ptaka.
  3. Do Hotelu przyjmowane są ptaki zdrowe, posiadające książeczki zdrowia ( aktualne badania i odrobaczenie).w przypadku występowania choroby przewlekłej u ptaka należy powiadomić o tym pracownika Hotelu w dniu wykonywania rezerwacji.
  4. Hotel Carmen może odmówić przyjęcia ptaka, który zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych , a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:
a. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt ,
b. chorych (w tym zawszonych ) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych ptaków.
c. w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia ptaka.
d. bez ważnych badań i zabezpieczeń przeciw pasożytom. 
     5. Hotel Carmen może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu  braku miejsca, a także bez podania przyczyny 
     6. Właściciel podpisuje umowę , w której zapewnia, że ptak jest zdrowy , określa termin przebywania zwierzęcia w hotelu oraz pozostawia       kontakt telefoniczny do siebie. 
      7. Płatność za pobyt w Hotelu Carmen przyjmuje się w dniu przybycia ptaka do Hotelu.
       8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom odpowiada właściciel i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.
       9. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego ptaka, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.
       10. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 7 kolejnych dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku ( art.6 ust. 1 i ust. 2pkt.11) z późniejszymi zmianami.
           11.Pobyt ptaka w Hotelu Carmen może zostać przedłużony :
  a. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela.
  b. jedynie za zgodą Hotelu Carmen
          12. Za przedłużenie pobytu ptaka w hotelu Carmen pobierana jest standardowa opłata, określona w cenniku.
          13. Doba hotelowa w Hotelu Carmen rozpoczyna się w momencie przyjazdu i kończy o tej samej godzinie następnego dnia pobytu.
          14. Opłatę za przedłużenie pobytu po potwierdzeniu jej wysokości przez Hotel Carmen należy wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez zwierzę Hotelu carmen.
         15. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu Carmen.
          16. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
         17. Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu otrzymuje minimum dwa posiłki, lub w zależności od indywidualnych potrzeb, ustalonych z właścicielem oraz ma zapewniony stały dostęp do wody.
         18. Zapewniamy zabawy oraz loty na ogrodzonym terenie Hotelu.
         19. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu Carmen , w bazie klientów Hotelu Carmen , na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.
         20. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych dz.UST. nr 133 poz.883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami , które zamówił w Hotelu Carmen. 
         21. W sprawach , w których nie opisuje niniejszy regulamin mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.